Disclaimer voor www.fauna-store.nl
 
Fauna-store (Kamer van Koophandel: 56839758), hierna te noemen Fauna-store, verleent u
hierbij toegang tot www.fauna-store.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te
kopen.
 
Fauna-store behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
 
Fauna-store spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig
en/of onjuist is.
 
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van Fauna-store.
 
Specifiek voor prijze en andere informatie over producten op de Website geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke
fouten geen overeenkomst claimen met Fauna-store.Voor op de Website opgenomen
hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fauna-store nimmer
aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fauna-store.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Fauna-store, behoudens en slechts voor zover anders bepaald
in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders
aangegeven is.